نرم افزار فروش سیگما

 • تعریف انبار و زیر انبار محصولات
 • طبقه بندی محصولات در سطوح انبار ، زیر انبار و کد تفضیلی محصولات
 • طبقه بندی مشتریان
 • کد گذاری محصولات به صورت دلخواه
 • تعریف مصوبه های فروش و کنترل فروش بر اساس میزان مصوبه تعریف شده
 • تعریف تخفیفات و اضافات و نگهداری اطلاعات ریالی مربوطه به تفکیک
 • کنترل حساب مشتریان(کارت حساب مشتریان)
 • چاپ صورت حساب فروش با امکان تعریف امضاهای مجاز و تنظیم ابعاد به صورت حساب
 • صدور اعلامیه برگشت از فروش ، اعلامیه خدمات ، پیش فاکتورو ...
 • امکان تعدیل ریالی فروش انجام شده بوسیله انواع اعلامیه های مکمل فروش (بدهکار و بستانکار)
 • گزارش های تفضیلی ، مشروح و خلاصه از فروش محصولات و خرید مشتریان
 • کاربرگ فروش محصولات
 • گزارش بر اساس پیش فاکتورهای صادر شده
 • صدور صورتحساب مشتری بر اساس حواله های سیستم انبار سیگما و بالعکس
 • اخذ سند حسابداری از صورتحساب های مشتریان توسط سیستم حسابداری مالی سیگما
 • تعریف دوره مالی و استفاده همزمان از چند دوره
 • قابلیت اجرا بر روی شبکه های کامپیوتری (LAN) و بدون محدودیت کاربر
 • امکانات جانبی نظیر تهیه پشتیبان و بازیابی آن ها، ارسال پیام در شبکه ، خروجی EXCEL و ...